Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ON LINE LEVERING VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA DE WBSITE VAN: OUTLETOUTLET.NL

Artikel 1: Definities

Afnemer: de natuurlijke persoon / consument die de Website van Outletoutlet.nl bezoekt en/of via deze Website producten en/of diensten afneemt.

Agent: een computerprogramma dat geheel of gedeeltelijk automatisch de Website bezoekt en daarvan informatie, producten en/of (andere) diensten betrekt.

Browser: bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie.

Button: virtuele knop of andere aanduiding met soortgelijke functie op de Website.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door Outletoutlet.nl te verrichten of verrichte werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Afnemer.

Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van de Dienst of het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de Dienst of het Product wordt geplaatst of waarmee de Dienst of het Product wordt besteld of gereserveerd.

Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product of een Dienst ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen.

Hyperlink: een aanduiding in een webpagina die een verbinding vormt naar een andere webpagina.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Leverancier: de natuurlijke persoon of onderneming die via de Website Outletoutlet.nl Producten en/of Diensten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie Afnemer ter zake van die Producten en/of Diensten via Outletoutlet.nl een Overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Leverancier ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur.

Programmatuur: computerprogrammatuur in objectcode, inclusief de voor Afnemer bestemde handleiding ten behoeve van het gebruik daarvan.

Website: de website http://www.outletoutlet.nl/ waarop Producten en/of Diensten en/of Informatie van leveranciers ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Outletoutlet.nl en de Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer van de Website.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.

2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Communicatie

3.1 Iedere communicatie tussen Outletoutlet.nl en de Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voorzover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

3.2 De door Outletoutlet.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.

3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer, ook indien deze e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 4: Informatieplicht

4.1 Outletoutlet.nl draagt er zorg voor dat haar Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst.

4.2 Onverminderd eventueel voor Outletoutlet.nl bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Ouletoutlet.nl niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Afnemer toegankelijk te houden.

4.3 Indien Leverancier een gedragscode hanteert, is dit uitdrukkelijk vermeld op de Website en zal Leverancier aangeven op welke wijze deze via een Hyperlink of anderszins is te raadplegen. De verplichtingen van Leverancier vermeld in de gedragscode gelden niet voorzover die tot meer strekken dan het bepaalde in deze  Algemene Voorwaarden.

4.4 Indien de Overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 4.1 en 4.3, eerste zin, niet van toepassing.

4.5 Indien Afnemer gebruikmaakt van een Agent, is Afnemer verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die Afnemer met behulp van de Agent verricht en worden deze volledig toegerekend aan Afnemer. Indien de Agent door middel van het aanklikken van een Button, dan wel op andere elektronische wijze, een bestelling of opdracht plaatst of een reservering maakt, is Afnemer daaraan volledig gebonden. Als nog geen Producten of Diensten ter beschikking zijn gesteld, kan Afnemer de Overeenkomst ontbinden zonder schadeplichtig te zijn door binnen een dag na ontvangst van de bevestiging van de Overeenkomst door Leverancier ondubbelzinnig te kennen te geven niet gebonden te willen zijn, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten.

Artikel 5: Totstandkoming Overeenkomst

5.1 Uitingen van Leverancier op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Diensten en/of Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en/of Diensten (zolang de voorraad strekt). De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van de bestelling van Afnemer. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail of middels SMS dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden.

Artikel 6: Prijzen en betaling

6.1 Afnemer betaalt voor de middels de Website bestelde Producten of Diensten de op de Website vermelde prijs. Betaling vindt plaats door middel van creditcard of per automatische incasso van bank- of girorekening van Afnemer. Outletoutlet.nl behoudt zich het recht voor om in sommige gevallen bepaalde betaalmethoden uit te sluiten één en ander onverminderd het bepaalde in artikel 6.4.

6.2 Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen . De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

6.3 In geval van betaling tegen factuur dient Afnemer binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij door Leverancier een andere termijn is aangegeven. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen 2 (twee) dagen na poststempel, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen.

6.4 In geval van te late betaling heeft Outletoutlet.nl het recht: 1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Outletoutlet.nl is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die Outletoutlet.nl en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som. Een ingebrekestelling terzake mag elektronisch worden verzonden als Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.

Artikel 7: Levering en Eigendomsvoorbehoud

7.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats in Nederland. Alle door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

7.2 Producten worden fysiek en onder rembours verzonden tenzij uit de Website of de website van Leverancier voortvloeit dat zij op elektronische wijze worden verstrekt, in welk geval de Producten worden geacht te zijn afgeleverd indien zij in de e-mailbox van de Afnemer / consument zijn aangekomen, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 8: Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Producten of Diensten die Leverancier in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Outletoutlet.nl dan wel de Leveranciers dan wel bij de derde van wie Outletoutlet.nl of de Leverancier het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Producten of Diensten aan Afnemer ter beschikking te stellen.

8.2 Indien naar het oordeel van Outletoutlet.nl aannemelijk is dat komt vast te staan dat de door Leverancier onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde Producten en/of content inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Outletoutlet.nl gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Afnemer gebruik kan blijven maken van het geleverde Product, of 2) op kosten van de Leverancier het geleverde Product door Afnemer te laten retourneren aan Leverancier tegen terugbetaling door Leverancier van de terzake door Afnemer betaalde bedragen, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor gebruik gedurende de desbetreffende periode, of 3) naar het redelijke oordeel van Outletoutlet.nl een gelijkwaardig Product door Leverancier ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

8.3 Afnemer mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van enig Product. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

8.4 Behoudens voorzover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag Afnemer ter beschikking gestelde Programmatuur niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van Programmatuur te verwijderen of te omzeilen. Het is Afnemer toegestaan van ter beschikking gestelde Programmatuur een back-upexemplaar te maken dat identiek is aan het origineel mits dit dezelfde aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten en mededelingen over vertrouwelijkheid bevat als het originele exemplaar.

Artikel 9: Privacy

9.1 Afnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Outletoutlet.nl welke op de Website (mede) toegankelijk is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

9.2 Afnemer is ervan op de hoogte dat Outletoutlet.nl de persoonsgegevens van Afnemer verwerkt, met inbegrip van gegevens over Afnemers activiteiten op de Website, zoals de bezochte pagina's, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar Afnemer vandaan komt en de Producten of Diensten die Afnemer heeft besteld. Outletoutlet.nl is verantwoordelijk voor de opslag van deze gegevens in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Afnemer.

9.3 Afnemer mag de gegevens die Outletoutlet.nl over hem of haar heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Afnemer heeft het recht Outletoutlet.nl te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Afnemer te verwijderen of af te schermen. Outletoutlet.nl zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Outletoutlet.nl en het privacybelang van Afnemer en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Afnemer informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Afnemer van Producten en/of Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 10: Retourzending en Garanties

10.1  Afnemer heeft het recht om gedurende 10 (tien) werkdagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het Product op zijn/haar kosten binnen 7 dagen na verzending van de ontbindingsverklaring te retourneren aan Leverancier, bij gebreke waarvan Leverancier zich ten aanzien van de terugbetaling van de prijs op zijn algemene opschortingrecht van artikel 6:52 BW kan beroepen. Leverancier zal binnen 14 dagen na ontvangst van het Product de aankoopprijs volledig terugbetalen.Wel zal in dit geval een bedrag van € 7.50 in mindering gebracht worden, in verband met handelings en administratie kosten. De noodzakelijke bescheiden voor retourzending worden bij aflevering van het Product meegezonden. Het retourartikel dient altijd compleet en in de originele verpakking te worden geretourneerd teneinde, onder meer, een snelle afwikkeling te waarborgen.

10.2 Gebreken welke door Afnemer aan Outletoutlet.nl worden gemeld in een periode van 10 (tien) dagen na de ontvangst van de Producten en/of de aanvang van de levering van de Diensten zullen aan Leverancier retour moeten worden gezonden tegen betaling van de koopprijs na ontvangst daarvan door Leverancier dan wel kosteloos worden hersteld dan wel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Afnemer valt toe te rekenen, dan wel de Overeenkomst terzake met de Leverancier al een regeling bevat. In geval van vervanging van een Product komen de kosten voor retourzending voor rekening van Leverancier.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Outletoutlet.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of de afname en/of het gebruik van de Producten of Diensten.

11.2 Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Outletoutlet.nl jegens Afnemer, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Afnemer aan Outletoutlet.nl betaalde vergoedingen exclusief BTW.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

12.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 13: Geheimhouding

13.1 Indien en voorzover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal de andere Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

13.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij, die naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was.

Artikel 14: Duur en beëindiging

14.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van een Partij, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

14.2 Indien Afnemer zijn ontbindings- en/of vernietigingsrecht wegens schending van informatieplichten kennelijk uitsluitend uitoefent met het doel te profiteren van een generieke prijsdaling van het bestelde Product of Dienst in de periode waarbinnen het ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, heeft Outletoutlet.nl het recht een gedeelte van de prijsdaling in te houden op het als gevolg van het uitgeoefende ontbindings- en/of vernietigingsrecht terug te betalen bedrag, behoudens voorzover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

14.3 In geval van een beëindiging overeenkomstig artikel 14.1 of 14.2 zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:

-          openstaande betalingen;
-          geheimhouding;
-          Intellectuele Eigendomsrechten;
-          aansprakelijkheid.

Deze verplichtingen zullen blijven bestaan zolang Outletoutlet.nl op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 15: Wijzigingen en aanvullingen

15.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 16: Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.

16.3 Behoudens voorzover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke (commerciële) bedoelingen van Partijen, is niet toegestaan.

16.4 Outletoutlet.nl mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

16.5 Outletoutlet.nl mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.

16.6 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Outletoutlet.nl wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Outletoutlet.nl het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voorzover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

16.7 Voorzover niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende Partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Amsterdam.

16.8 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.